Hírlevél feliratkozás

Kiemelt funkciók

Videós hirdetések

Térképes megjelenítés

Mobilbarát kialakítás

Összterület (m2):
-
Ár (ezer Ft / hó):
-
Ár (millió Ft):
-
Szobák száma:
-
Kaució (ezer Ft):
-
Bérlők száma:
-
Hálószobák:
-
Fürdőszobák:
-
Emelet:
-
Építés éve:
-

Felhasználás feltételei

A felhasználás feltételei


 

Jelen Felhasználás Feltételei tartalmazzák a Vesta Ingatlanközvetítő (Balázsné Fenyő Anna Gyöngyi egyéni vállalkozó, székhely: 7831 Pellérd, Arany J. u. 33., adószám: 65757552122), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó felhasználási feltételeket.

 

 

 

I. A weboldal használatára vonatkozó általános rendelkezések


1. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – a Felhasználás Feltételeiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen Felhasználás Feltételeinek rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Felhasználókat, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét. Jelen Felhasználás Feltételei 2010.09.18. napján lép hatályba és visszavonásáig érvényes.

2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésére vonatkozólag. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. Tilos továbbá a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése.

3. Tekintettel arra, hogy a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat – amennyiben hatályos törvények eltérően nem rendelkeznek – a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának pontossága, megbízhatósága tekintetében. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

4.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa.

 

4.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználás Feltételeinek módosítására a Felhasználók értesítése mellett. A értesítés módja a weboldalon való közzététel, mely 10 nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően esedékes.

 

 

II. Hirdetésekre vonatkozó szabályok


1. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerű, törvényes célokra és módon használni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jogszerűtlen hirdetések törlésére. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot az általa képviselt minőségnek meg nem felelő hirdetések visszautasítására, illetve törlésére.

 

2. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását minden olyan esetben a Hirdető előzetes értesítése nélkül megtagadhatja vagy korlátozhatja, ha a Hirdetést jogellenesnek, a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba, illetve a Reklámetika Kódexbe ütközőnek, tisztességtelennek vagy egyébként kifogásolhatónak találja.

3. A Szolgáltató jogosult eltávolítani azokat a Hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.


4. A Szolgáltató nem teszi közzé, illetve jogosult eltávolítani az olyan Hirdetéseket, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy a Hirdetéssel reklámozott terméket, vagy szolgáltatást a Szolgáltató támogatja.

5. A Szolgáltató a nyilvános adatforgalmat jogosult ellenőrizni. A Szolgáltató ellenőrzési jogköre azonban nem mentesíti a Felhasználó a jogszerűtlen használat miatt felmerülő jogsértésért való felelősség alól, amelyet harmadik személyekkel szemben is kizárólag a Felhasználó visel.

 

6.. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetések elhelyezését, környezetét - ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett egyéb reklámokat is -, valamint sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.

 

7. A weboldalon történő regisztráció, keresés, illetve hirdetés ingyenes. Díjköteles azonban a Kiemelt hirdetés szolgáltatás, valamint az oldalon folytatott reklámtevékenység. A díjköteles szolgáltatások díját a Szolgáltató bármikor, értesítés nélkül módosíthatja. A díjak módosítása nem visszaható hatályú.

 

8. Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a megadott adatok és a Hirdetések tartalma a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személyek jogait és nem ütközik jogszabályba.

9. A weboldalon reklámtevékenységet végző személy kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.

 

 

III. Adatvédelemi szabályok


1. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig.

2. A Szolgáltató a Felhasználók által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

 

3. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

4. A Felhasználó beleegyezése nélkül a Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

5. A weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelőssége kizárt.

 

 

IV. Titoktartási kötelezettség

1. A Hirdetők és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek köztudomásúak, vagy amelyeket már korábban jogszerűen nyilvánosságra hoztak, illetve azokra, amelyeket a másik fél jogszerűen már mástól megszerzett, illetőleg amelyeket a Szolgáltató jogszabály alapján valamely hatóságnak átadni köteles.

 

 

V. Általános felelősségi szabályok

1. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

2. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon a Felhasználó által elhelyezett Hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel.. Továbbá a weboldal üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

 

3. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt vehet igénybe. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 


VI. Vegyes Rendelkezések

1. Ha a jelen Felhasználás Feltételei bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

2. Amennyiben a Szolgáltató jelen Felhasználás Feltételei alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Felhasználás Feltételei valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

3. Szolgáltató és a Felhasználó, valamint a Szolgáltató és weboldalon reklámtevékenységet végzők vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó, a Hirdető és a Szolgáltató a jelen Felhasználás Feltételei hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik az illetékes bíróság eljárását.